รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้กรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบการจัดทำ ได้ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่มาหวิทยาลัยกำหนด

สามารถเรียกดูรายงานการประเมินตนเองจำแนกตามปีดังนี้