แจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ (กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงาน)

       ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบโทรศัพท์ภายใน ม.อ. นั้น ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งเรื่อง การโทรติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่ ซึ่งสามารถทำได้โดย กด 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงานดังกล่าว

        โดยเบอร์โทรศัพท์ภายในของคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่จะได้รับการจัดสรรและอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Science Park)

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Print