ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ccpsu260761