ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) PDF Print E-mail
Most Hit
Written by naowarat.s   
Thursday, 12 October 2006 16:26

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้กรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบการจัดทำ ได้ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่มาหวิทยาลัยกำหนด

สามารถเรียกดูรายงานการประเมินตนเองจำแนกตามปีดังนี้

Last Updated on Monday, 20 August 2012 09:44
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง