ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด PDF Print E-mail
Popular
Written by ccpr   
Saturday, 05 September 2009 10:16
Article Index
ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ 1.3
All Pages

  
  ชื่อตัวบ่งชี้ : 1.2     

 

 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด (สกอ.1.2)

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน
ค่าน้ำหนัก แผน2550 ผลการดำเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

2549 2550 2551 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3.00 80.00   85.71 62.30 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-85 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 85-100 1 0 0 1
 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีตัวบ่งชี้ตามภารกิจหน่วยงาน 18 ตัวค่าน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 60 บรรลุเป้าหมาย 7 ตัว
ตัวชี้วัดตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 
15  ตัวประเมิน 14 ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 40  ตัวบรรลุเป้าหมาย 13 ตัว ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย 1 ตัวสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 62.30
 ประเภทตัวบ่งชี้ จำนวนตัวชี้วัด จำนวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน  ผ่าน %
ตัวชี้วัดภารกิจศูนย์ 17 17 7 41.18
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 15 14 12 85.71
ภารกิจของผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย 1 0 1 100.00
  รวม 31 20 63.45
 ผลการดำเนินงานเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนนรวมคะแนนตัวบ่งชี้ 1.2 เท่ากับ 1 คะแนน
เอกสารอ้างอิง : 1.        ITBSC            ระบบบริหารจัดการม KPI      http://dynamic.psu.ac.th/itbsc/  

 

 
ตัวบ่งชี้ : 1.3     Last Updated on Saturday, 26 September 2009 10:23
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด