ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ PDF Print E-mail
Popular
Written by naowarat.s   
Sunday, 23 August 2009 12:54
Article Index
ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
อ้างอิง
All Pages

ภารกิจที่ 1

: ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ : 1.6      มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (ระดับ) **

ผลการดำเนินงาน

ค่า

น้ำหนัก

แผน

2551

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

2549

2550

2551

1

2

3

เทียบ

เกณฑ์

เทียบ

แผน

เทียบ

พัฒนาการ

รวมคะแนน

3

3

-

3

5

มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดำเนินการ

3 ข้อแรก

มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

3

1

1

5

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ            

1 =     มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ

2 =     มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3 =     มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ100

4 =     มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

5 =    มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1.     มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ

                ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 2 รูปแบบคือ แบบที่เป็นทางการ และแบบที่ไม่เป็นทางการ

         แบบที่เป็นทางการ ได้แก่

1  การจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือเอกสารคุณภาพ(Procedure / Work instruction ) ซึ่งดูได้จาก http://qadoc.cc.psu.ac.th/test/mainframe.htm   

2  การประชุมติดตามโปรเจ็ค (ประชุมติดตามโครงการกลุ่มสาขาขาดแคลน)  เป็นการประชุมบุคลากรกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิค  เช่น กลุ่มงานบริการระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานการปฏิบัติงานในช่วง 1 เดือน ว่าได้ศึกษา พัฒนา สิ่งใด มีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค์ มีประโยชน์ มีเทคนิค ในการดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนที่ร่วมประชุมใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเมื่อต้องใช้บริการของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึงข้อจำกัดหรือความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการเป็นต้น ทั้งนี้ในการรายงานแต่ละงานที่ดำเนินการในเดือนนั้นๆ ได้เขียนรายงานความคืบหน้าให้สามารถสืบค้นได้ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตทั้งในส่วนของผู้เขียนเองในการรวบรวมเป็นผลงาน หรือ ผู้บริหารซึ่งสามารถรับทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่างๆได้ และผู้สนใจในเรื่องต่างๆที่สามารถมาศึกษาหรือสอบถามจากผู้ที่เคยทำการศึกษาในเรื่องนั้นๆมาก่อน

        แบบไม่เป็นทางการ ศูนย์ฯให้การสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่ม Open source software โดยให้การสนับสนุนทั้ง กำลังคน โอกาส การเข้าร่วม หรือการจัดกิจกรรม  สนับสนุนให้บุคลากรบันทึกความรู้  และเขียนบันทึกใน http://share.psu.ac.th ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 blogs   คลังความรู้แบบ wiki บนเวบ http://opensource.psu.ac.th ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการของ PDCA และเน้นการมีส่วนร่วมของ COP นอกจากนั้นเป็นการเขียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองภายในกลุ่มงานบริการวิชาการ ที่ http://yodthong.cc.psu.ac.th/serveblog/  มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภายในของกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ในงานที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรในกลุ่ม

2.        มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

เอกสารที่จัดทำเป็นมาตรฐาน มีการทบทวนและปรับปรุง โดยมีการตรวจสอบจากทีมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการจัดการตรวจติดตามกลุ่มงานต่างๆซึ่งกำหนดไว้ ปีละ 3 ครั้ง  ส่วนการประชุมติดตามโปรเจ็คมี web สำหรับจัดเก็บและมีการประชุมทุกเดือน

3.     มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

                กิจกรรมทุกด้านที่จัดสามารถนำมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการและใช้งานจริง โดยมีกระบวนการตรวจสอบตามกระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้/เอกสารที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงการทำงานได้

4.        มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

ในปี 2551 ได้มีการประเมินผลการจัดการประชุมติดตามโปรเจ็ค (ประชุมติดตามโครงการกลุ่มสาขาขาดแคลน)  และปรับปรุงวิธีการรายงาน โดยให้มีการประเมินจากผู้ร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถ่ายทอดในการปรับปรุงการนำเสนอในครั้งต่อๆไป

 

 
Last Updated on Sunday, 23 August 2009 13:01
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.6 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้