ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น PDF Print E-mail
Popular
Written by naowarat.s   
Thursday, 12 October 2006 00:18
Article Index
ข้อมูลเบื้องต้น
vision
swot
Org.Stru
Pers.Mgt.Data
All Pages

ความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527  เพื่อเป็นแหล่งกลางในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลการเรียน การสอน การวิเคราะห์ การวิจัย และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และสถาบันการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้บริการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  และให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านงานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2522 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้น โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พบว่าการบริหารงานขาดความคล่องตัว และมีอุปสรรคหลายประการ เนื่องจากงานบริการคอมพิวเตอร์เป็นงานใหม่ และต้องให้บริการแก่ทุกหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับสถานภาพศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดคณะใด ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการปรับสถานภาพจากศูนย์คอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2523วันที่ 27 เมษายน 2527 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ และต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้จัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานี

หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชา  โดยมีห น้าที่ให้บริการ และสนับสนุนทางด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน  ดังนี้

  •         ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียน การสอน แก่นักศึกษาทุกคณะวิชา
  •         ให้บริการคอมพิวเตอร์ ด้านงานวิจัย แก่คณาจารย์ และบุคลากรภายในและสถาบันการศึกษาในภาคใต้
  •         ให้บริการจัดฝึกอบรม/สัมมนาคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
  •         ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านงานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัย เช่นระบบคลัง      ข้อมูล (MIS)  ระบบเครือข่าย (LAN) เป็นต้น
  •         สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่วิทยาเขต/โครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี  ภูเก็ต  ตรัง  และสุราษฎร์ธานี Last Updated on Tuesday, 08 September 2009 11:19
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ข้อมูลเบื้องต้น