ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน PDF Print E-mail
Popular
Written by naowarat.s   
Thursday, 12 October 2006 00:14

ภาระกิจร่วมของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 1

 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินการ

 

ชื่อตัวบ่งชี้ : 1.1      มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนด  ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ) (สกอ.1.1)

 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนัก

แผน2550

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

2549

2550

2551

1

2

3

เทียบเกณฑ์

เทียบแผน

เทียบพัฒนาการ

รวมคะแนน

3.00

7

-

7

7

มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดำเนินการ5-6 ข้อแรก

มีการดำเนินการครบทุกข้อ

3

1

1

5

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1 =   มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2 =   มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3 =   มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน4 =   มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5 =   มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
6 =   มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
7 =  มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

 1.     มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ กำหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งเป็นปณิธาน ในการทำงานของศูนย์ฯ ดังนี้ “บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

2.    มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีที่มาจาก การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของศูนย์ฯ  และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ นำมาสังเคราะห์ เป็นแผนกลยุทธ์

2.1       การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการ ดังนี้

2.1.1    ทีมบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ได้นำทิศทางการพัฒนาตามแผนฯ ไปจัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบงานที่ศูนย์ฯรับผิดชอบโดยกำหนดเป็น นโยบายศูนย์ฯตามภารกิจ ในแต่ละปี ซึ่งการพิจารณากำหนดเป้าหมายพิจารณาอิงวิธีของ Balance score card  นำเข้าที่ประชุมกรรมการดำเนินงานเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนตามความเห็นข้อเสนอของหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งเป็นกรรมการดำเนินงาน และนำเข้าที่ประชุม บุคลากร ซึ่งจะแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการจัดทำตัวชี้วัดของกลุ่มงานให้สอดรับกับนโยบายและตัวชี้วัดของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรณีที่เป็นเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามกระบวนการคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเพิ่มรายละเอียดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจนครบตามความต้องการ

2.1.2     กลุ่มงานส่ง KPI กลุ่มงานเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ต่อรองปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากนั้นประกาศเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม กลุ่มงานนำเป้าหมายกลุ่มไปดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้การกำหนด คำรับรองในการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรแต่ละคนเป็นตัวขับเคลื่อน ทำโครงการ แผนดำเนินงานทั้งระดับกลุ่มและบุคคลนำรายละเอียดกิจกรรมไปเข้าสู่การจัดทำคำของบประมาณประจำปี

3.        มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานเมื่อแผนงานของทุกส่วนถูกกำหนดและรับรองใช้งานแล้ว ตัวชี้วัดเหล่านั้นจะถูกเก็บในระบบ (http://dynamic.psu.ac.th/itbsc/  ) ซึ่งเก็บตัวชี้วัดเป็นลำดับชั้นสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่ส่วนกลางในภาพรวมของศูนย์ฯ ภาพของกลุ่มงาน งาน ฯลฯ

4.        มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจเนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีภารกิจในการดูแลจัดการระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสาร สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนั้นภารกิจหลักจึงเป็นงานด้านบริการและพัฒนา ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายตามภารกิจหลักของศูนย์ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายมหาวิทยาลัย การดำเนินการ แผนการดำเนินงาน จะสอดรับกับ KPI ของศูนย์ ด้วยกลไกที่กล่าวข้างต้น

5.     มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามรอบเวลาของการรายงานแต่ละตัวบ่งชี้ การตรวจติดตามเป้าหมายของการดำเนินงาน ได้ถูกกำหนดในกระบวนการคุณภาพ PD-QS03 การทบทวนของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานจะทบทวนเป้าหมายแต่ละตัว ทุก 3 เดือนหรือตามรอบที่เป้าหมายตัวนั้นกำหนด ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังแก้ปัญหากรณีที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและรับทราบสถานการของการบริหารจัดการทุก 3 เดือนหัวหน้าทุกกลุ่มงานต้องรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบในที่ประชุมกรรมการดำเนินงานพร้อมรายงานสภาพปัญหาเพื่อที่ประชุมจะได้จัดสรรทรัพยากรหรือตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะผลักดันให้เป้าหมายเป็นไปตามที่วางไว้ ทุก 6 เดือนบุคลากรทุกคนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงไว้ เพื่อตรวจสอบประเมินว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงไรและอย่างไร

6.    มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอในการประชุมกรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อมีการเฝ้าระวังเป้าหมายทุก 3 เดือนได้มีการเก็บรวบรวมปัญหาและทบทวนถึงเป้าหมายต่างๆที่กำหนด ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและภารกิจที่มุ่งเน้นในปีนั้นๆ สำหรับในปี 2551 ได้ปรับกระบวนการตั้งเป้าหมายของกลุ่มงานและเป้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ในลักษณะของการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้จะนำเป้าที่เสนอวิเคราะห์กับความสอดคล้องของเป้าหมายภารกิจหลักๆของศูนย์คอมพิวเตอร์ แล้วจัดทำเป็นเป้าหมายการทำงานของศูนย์ฯ กลุ่มงานและบุคคล

7.     มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมินแผนหรือการปฏิบัติงานได้นำมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนนรวมคะแนนตัวบ่งชี้ 1.1 เท่ากับ 5 คะแนน

เอกสารอ้างอิง

1.     ITBSC              ระบบบริหารจัดการม KPI    icon itbsc (87.11 kB 2009-09-16 14:46:53)
2.     PD-QS03          การทบทวนของฝ่ายบริหาร   icon PD-Mgtreview (144.5 kB 2009-08-22 11:19:26) 
3.
รายงานการประชุมกรรมการดำเนินงานปี 51 เดือนกันยายน 2551 icon Mgt_report0951 (124.55 kB 2009-09-16 15:30:44) 
4. ภ
รายงานการประชุมกรรมการดำเนินงานปี
51  icon mgt_review (271.77 kB 2009-09-16 15:20:33) 
5
.     TOR คำรับรองในการปฏิบัติงานของบุคลากรปี 49-51   
6
.     แผนIT    icon แผนIT (1.57 MB 2009-08-22 11:20:34) 
7. แผนกลยุทธ์ศุนย์ฯicon แผนกลยุทธ์ศูนย์51-54 (117.75 kB 2009-08-22 11:18:48) 
8.
แผนและงบประมาณ ปี 2548-2552 
9.
แฟ้มนำเสนอเรื่อง แผนกลยุทย์และ KPI icon director_strg (401.89 kB 2009-09-05 11:15:47)
Last Updated on Wednesday, 16 September 2009 15:49
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน