ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ PDF Print E-mail
Popular
Written by naowarat.s   
Wednesday, 11 October 2006 08:12

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการดำเนินงาน

ค่า

น้ำหนัก

แผน

2550

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

2549

2550

2551

1

2

3

เทียบ

เกณฑ์

เทียบ

แผน

เทียบ

พัฒนาการ

รวมคะแนน

3

4.75

-

4.05

4.05

ค่าเฉลี่ย        น้อยกว่า 3.50

ค่าเฉลี่ย        3.50-4.75

ค่าเฉลี่ย  

สูงกว่า 4.75

2

0

0

2

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสำรวจรายบริการและในภาพรวมในปีการศึกษา 2551ในภาพรวม ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ร้อยละ 81.00  คิดเป็น 4.05 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจในบริการต่างๆ ดังนี้

1. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ web mail ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 82.57 

2. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 79.21

3. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  ระบบสารสนเทศนักศึกษาความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 83.45

4. สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบMIS-DSS ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 81.54

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 2 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 2 คะแนน

                รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 1.4 ที่ปรับค่าคะแนนพัฒนาการแล้วเท่ากับ 2  คะแนน

เอกสารอ้างอิง : 

1.        รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
ITBSC ระบบบริหารจัดการม KPI   http://dynamic.psu.ac.th/itbsc/

1.       

5.      

 

Last Updated on Saturday, 26 September 2009 10:51
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ