ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 บทสรุปของผู้บริหาร

บทสรุปของผู้บริหาร PDF Print E-mail
Popular
Written by naowarat.s   
Saturday, 26 September 2009 10:10

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในภารกิจทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  33  ตัวบ่งชี้ ไม่นำมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้คือ จำนวนครั้งความไม่ปลอดภัย และตัวชี้วัดในฐานนะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย  24  ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ  63.45  ผลการประเมินแต่ละภารกิจมีดังนี้

 

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน

ภารกิจร่วมของหน่วยงานมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 40 คะแนน จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ กำหนดเป้าหมายและประเมินผลการดำเนินงาน 14 ตัวบ่งชี้ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  12 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดยผลการประเมินตัวชี้วัดจำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ได้ คะแนนประเมินเท่ากับ 5 และมี 1 ตัวบ่งชี้คือร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงานที่กำหนด  ได้คะแนนประเมิน 1 คะแนนและตัวบ่งชี้เรื่องร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ได้คะแนนประเมิน 2 คะแนน  มีผลให้คะแนนเฉลี่ยของภารกิจนี้เท่ากับ 4.48 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

 

ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน

ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 60 คะแนน จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ มีการกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการดำเนินงานทั้ง 17 ตัวบ่งชี้ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 41.18 ผลการประเมินได้ 5 คะแนน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้ 4 คะแนน 2 ตัวบ่งชี้ได้ 3 คะแนน 1 ตัวบ่งชี้ได้ 2 คะแนน 2 ตัวบ่งชี้  และได้ 1 คะแนน 8 ตัวบ่งชี้ มีผลให้คะแนนเฉลี่ยของภารกิจนี้เท่ากับ 2.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้

 

ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ให้ค่าน้ำหนักไว้  มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและผลการประเมินเทียบเกณฑ์ ได้ 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก


ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน

 

ลำดับที่

ภารกิจ

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน

1

ภารกิจร่วมของหน่วยงาน

40

4.48

ดี

2

ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน

60

2.65

พอใช้

 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

100

3.38

พอใช้

3

ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย

0

5

ดีมาก

               

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3 ภารกิจ

100.00

3.38

พอใช้

 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 บทสรุปของผู้บริหาร