ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์

ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by naowarat.s   
Saturday, 30 September 2006 21:06
Article Index
ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์
อ้างอิง
All Pages

ภารกิจที่ 1

: ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ :
1.5      ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์

 

ผลการดำเนินงาน

ค่า

น้ำหนัก

แผน

2551

ผลการดำเนินงานปีการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

2549

2550

2551

1

2

3

เทียบ

เกณฑ์

เทียบ

แผน

เทียบ

พัฒนาการ

รวมคะแนน

3.00

4

-

4

4

มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการ

ดำเนินการ

3 ข้อแรก

มีการดำเนินการครบทุกข้อ

3

1

1

5

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1 =     มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2 =    ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 =     มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย

4 =     มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินและดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1.        มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

                ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย  กระบวนการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522    การสรรหาดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

2.     ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพของผู้นำที่คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ใช้การบริหารตามกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2000   มีการตรวจสอบคุณภาพภายในโดยกำหนดเป็นแผนในการตรวจสอบชัดเจน ปี 2551 มีแผนตรวจติดตามคุณภาพ ทุก 4 เดือน การตรวจสอบงานในกลุ่มงานใดจะมีการตรวจติดตามการทำงานของหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ทุกครั้ง 

3.        มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย

                ผู้อำนวยการศูฯย์คอมพิวเตอร์ รับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทุกปีงบประมาณจะต้องจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยกำหนดว่าด้วย “การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”ในรอบปีการศึกษา 2551 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ในรอบเดือนกันยายน 2550 และเดือนมีนาคม 2551   หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานมีการประเมินตามกระบวนการทุกคน โดยกำหนดให้มีกรรมการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่างโปร่งใส

4.        มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินและดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

                ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทุกคน เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ระบบคุณภาพ ISO9001:2000  โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ ในปี 2551 เริ่มมีกระบวนการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยจะมีแผนในการพัฒนาตามผลการประเมินเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้การสนับสนุนบุคลาก รที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในรุ่นที่ 1 จำนวน 2 ราย และกำลังเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 จำนวน  1 ราย

                ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ  มีการดำเนินงาน 4 ระดับ

                รวมคะแนนตัวบ่งชี้  ที่ปรับค่าคะแนนพัฒนาการแล้วเท่ากับ 5 คะแนน

 ฃ

 Last Updated on Saturday, 29 August 2009 09:18
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551 ตัวบ่งชี้ 1.5 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์คอมพิวเตอร์