ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551

SAR2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ตัวชี้วัด 2.1 เพิ่มสัดส่วนระหว่างรายยได้และรายจ่าย ccpr 1234
22 ตัวชี้วัด 2.2 ลดจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า naowarat.s 2730
23 ตัวชี้วัด 2.3 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์ naowarat.s 1347
24 ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบเครือข่าย naowarat.s 1153
25 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งของปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย naowarat.s 1653
26 ตัวชี้วัด 2.6 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด naowarat.s 1437
27 ตัวชี้วัด 2.7 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา naowarat.s 819
28 ตัวชี้วัด 2.8 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสทธิภาพในการแก้ปัญหา naowarat.s 1587
29 ตัวชี้วัด 2.9 จำนวนครั้งที่เสียของอุปกรณ์เครือข่ายที่วิทยาเขต naowarat.s 910
30 ตัวบ่งชี้ 2.10 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร naowarat.s 1795
 
Page 3 of 4
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551