ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551

SAR2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 ตัวบ่งชี้ 1.7 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ naowarat.s 2903
12 ตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ccpr 2662
13 ตัวบ่งชี้ 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจำสานสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ccpr 1906
14 ตัวบ่งชี้ 1.10 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ (ISO9001:2000, 5 ส) ccpr 2133
15 ตัวชี้วัด 1.11 จำนวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ccpr 1217
16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) naowarat.s 16948
17 ตัวชี้วัด 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคระห์ ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ccpr 2206
18 ตัวชี้วัด 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ccpr 2147
19 ตัวชี้วัด 1.14 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ccpr 723
20 ตัวบ่งชี้ 1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา ccpr 1583
 
Page 2 of 4
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551