ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551

SAR2551
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 ตัวบ่งชี้ 1.7 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ naowarat.s 2884
12 ตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ccpr 2617
13 ตัวบ่งชี้ 1.9 ร้อยละของบุคลากรประจำสานสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ccpr 1891
14 ตัวบ่งชี้ 1.10 กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ (ISO9001:2000, 5 ส) ccpr 2118
15 ตัวชี้วัด 1.11 จำนวนครั้งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ccpr 1210
16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) naowarat.s 16494
17 ตัวชี้วัด 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคระห์ ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ccpr 2193
18 ตัวชี้วัด 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ccpr 2127
19 ตัวชี้วัด 1.14 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ccpr 713
20 ตัวบ่งชี้ 1.15 มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา ccpr 1570
 
Page 2 of 4
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2551