ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:13

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อหลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม” ณ ห้องฝึกซ้อมนาฎศิลป์ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรนักกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ccpsu officesyndrome60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:15
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:09

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” ณ ห้องสัมมนา 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงของทุกงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งในนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คือ คุณรวีวรรณ เพ็งอุบล บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 

ccpsu risk60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:10
 


Page 19 of 134
  Home