ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 24 May 2017 16:28

ตัวแทนจากทีม ALIST นางเนาวรัตน์ สอิด นายชำนาญ อินทสโร นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล  เข้าพบ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพื่อหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดกับระบบสารสนเทศ และบริการอื่นๆที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังนำมาให้บริการนักศึกษา โดยเฉพาะมุ่งเน้นเรื่องอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้สามารถใช้งานผ่าน Mobile  และตอบสนอง lifestyle ของคนรุ่นใหม่

alist240560

Last Updated on Thursday, 25 May 2017 09:27
 
การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 15 May 2017 16:07


รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMG 1144

 


Page 19 of 121
  Home