ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ทีม ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 12 July 2017 15:30

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ทีมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ครั้งที่ 9 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั่วประเทศที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และแจ้งความต้องการเพิ่มเติม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน

สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้มีวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ คือ ทีม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ

ccpr alist9

Last Updated on Wednesday, 12 July 2017 17:03
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 11 July 2017 15:40

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต โดยโครงการที่เปิดอบรม คือ "โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา (ฟรี)"


ทั้งนี้ บุคลากรที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์
http://training.cc.psu.ac.th 

(โดยการสมัครให้ระบุประเภทเงินแต่ไม่ต้องชำระเงิน)
สอบถามข้อมูลโทร. 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2115) 

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 15:43
 


Page 19 of 128
  Home