ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 31 August 2017 14:40

ccpsu310860

Last Updated on Thursday, 31 August 2017 14:47
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ยังคณะต่างๆ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 25 August 2017 11:20

เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นายคณกรณ์ หอศิริธรรม นายจตุพร ชูช่วย และนางอังกาบ การกรณ์ บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินสายสัญจรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ยังคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแนะนำข้อมูลการใช้บริการ IT พื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น
          * ระบบ PSU Passport หรือบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เว็บไซต์:
https://passport.psu.ac.th)
          * บริการ
Microsoft Office 365 ซึ่งประกอบด้วยบริการระบบ E-mail, บริการพื้นที่เก็บไฟล์, บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps (เว็บไซต์: http://www.cc.psu.ac.th/studentemail
          * บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา (เว็บไซต์: https://licensing.psu.ac.th
          * การใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “PSU WiFi” (เว็บไซต์: http://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi)
          * การใช้งาน PSU VPN เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากภายนอก (เว็บไซต์: http://net.psu.ac.th/index.php/psu-vpn
          * บริการ Web Hosting (เว็บไซต์: http://webhost.psu.ac.th)
          * บริการ IT Service (เว็บไซต์: http://ac-service.cc.psu.ac.th)
          * บริการ Help Desk ฟรี (บริการให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานบริการดังกล่าวได้โดยสะดวก)
          * บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์: http://training.cc.psu.ac.th)
          * ศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์: https://psu-coptest.psu.ac.th

ccpsu st60

Last Updated on Friday, 25 August 2017 11:24
 
More Articles...


Page 18 of 134
  Home