ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

การใช้งานเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 27 July 2017 17:45


           ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีชื่อว่า
PSU WiFi (802.1x)  ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์อาหารโรงช้าง ศูนย์กีฬา ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ

          นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายฯได้ ในบริเวณที่มีสัญญาณ PSU WiFi (802.1x) โดยจะต้องใส่ Username และ Password ของระบบ PSU Passport ในการ Login เข้าใช้งาน

           โดยก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกจะต้องมีการตั้งค่าการทำงานที่เครื่องของผู้ใช้ก่อน ซึ่ง Username และ Password ที่ใส่ในตอนตั้งค่าจะถูกเครื่องคอมฯ จดจำเอาไว้ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายในครั้งต่อไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ควรตั้งรหัสผ่านประจำเครื่อง หากมีบุคคลอื่นหยิบอุปกรณ์ไปเปิดใช้ก็จะมีการถามรหัสประจำเครื่อง มิฉะนั้นแล้วเครื่องจะถูกใช้เข้าถึงเครือข่ายได้ทันทีด้วย Username และ Password ของเจ้าของเครื่องที่ได้ตั้งค่าไว้

           อ่านรายละเอียดวิธีการตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi ได้ที่ Website:  http://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi 
           หรือสามารถนำอุปกรณ์มาตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi ได้ฟรี ที่จุดบริการ Help Desk ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ในวันและเวลาราชการ

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 17:49
 
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. และบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 27 July 2017 17:37

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ นางรวีวรรณ เพ็งอุบล และนางสุปราณี อุบลจินดา บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

19 07 60

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 17:49
 


Page 17 of 128
  Home