ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

แนะนำ ผอ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 08 November 2012 10:24

                ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4072 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


montriรองศาสตร์จารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์


ประวัติการศึกษา :

- ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก OLD DOMINION University, USA
- ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประวัติการทำงาน :
งานสอน

- ปี 2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


งานบริหาร

- ปี 2544 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
- ปี 2546 รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปี 2551 หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


             ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับผู้บริหารใหม่ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพวกเราชาวศูนย์คอมพิวเตอร์จะร่วมกันให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้รับบริการมากที่สุด

Last Updated on Wednesday, 21 November 2012 10:04
 
เทคนิคการแต่งภาพแบบ HDR ด้วย Photoshop PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 02 November 2012 09:37
KmHDR
Last Updated on Friday, 02 November 2012 09:38
 


Page 120 of 134
  Home