ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมฯ ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบส่งสัญญาณ E-learning ให้ นร. 3 จังหวัด PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Wednesday, 17 August 2011 15:27

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยระบบ E-learning  โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบส่งสัญญาณ

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีแนวนโยบายที่จะดำเนินการโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง  มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และโรงเรียนปลายทางในการสอนทางไกล  เนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจุดเสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งยังมีปัญหาความไม่สงบ  ทำให้ครูที่มีความรู้และประสบการณ์ต้องออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก

         การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบการส่งสัญญาณเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา  ยังมีปัญหาและอุปสรรคด้านเทคนิค  เช่น  สัญญาณภาพที่ส่งไปยังปลายทางไม่คมชัดหรือสะดุด  ในปีนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้เร่งพัฒนาเพิ่มคุณภาพทั้งภาพและเสียงของการเรียนการสอน  และมีระบบสำรองเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าสัญญาณภาพที่ส่งไปยังปลายทางจะยังชัดเจนตลอดเวลา  จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการถามคำถามกลับมายังผู้สอนของนักเรียนให้ดีขึ้น  สร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนปลายทาง  เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางมารวมศูนย์ที่จังหวัดเป็นครั้งคราวเหมือนที่ผ่านมา


    คุณสงกรานต์  มุณีแนม  ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ  และเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  กล่าวว่า  โดยปกติระบบการส่งสัญญาณจะเป็นการส่งสัญญาณแบบธรรมดา  ความคมชัดไม่ดีมากนักและจากปัญหาเก่าในเรื่องของความคมชัดของภาพทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของสัญญาณให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิมโดยเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์การส่งสัญญาณรูปแบบใหม่

            ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้โครงการดังกล่าว  ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การสนับสนุนในเรื่องของบุคลากรผู้สอนที่จะครอบคลุมเนื้อหา 6 วิชา  ได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  อังกฤษ  ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา  โดยมีโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทั้ง 5 วิทยาเขต  เป็นโรงเรียนต้นทางในการถ่ายทอดและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง


 
วิธีใช้ iPhone และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย PSU WiFi (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Tuesday, 12 July 2011 13:20

วิธีใช้ iPhone และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย PSU WiFi (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่)


ข้อมูล : กัมปนาท  โชติกุล
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

 

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (PSU WiFi)  ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรใช้บริการฟรี  โดยมีเครือข่ายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย  ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค , iPhone  , iPad   ฯลฯ

           โดยในการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์  นักศึกษาและบุคลากรจะต้องใช้
Username และ Password ของ PSU Passport ในการ Login ก่อนครับ


ตัวอย่างขั้นตอนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

iPhone และ iPad  มีดังนี้

1. จากหน้า Home Screen  เปิด Settings

2. จากนั้นเลือก Wi-Fi ซึ่งเครื่องนั้นจะต้องไม่อยู่ใน Airplane Mode (เป็น OFF นั่นเอง)

 

 

 

 

 

 

 

 


3. เปิด
Wi-Fi Mode เป็น ON เครื่องจะแสดง Wi-Fi SSID เท่าที่หาเจอ4. จากนั้นแตะที่ชื่อของ PSU WiFi (802.1x) จะพบกับหน้าสำหรับใส่ Username / Password

ให้ใส่ Username / Password ของ PSU Passport และกดปุ่ม Join
5. จะพบกับหน้า Certificate สำหรับ Client Authentication ให้กด Accept6. ถ้า Username / Password ไม่ถูกต้อง จะขึ้นข้อความ “Unable to join PSU WiFi (802.1x)” ให้กลับไปใส่ Username / Password ใหม่อีกครั้ง

7. เมื่อต่อ PSU WiFi (802.1x) ได้แล้ว จะมีเครื่องหมาย ü อยู่หน้า PSU WiFi (802.1x) และปรากฏสัญลักษณ์ WiFi บริเวณด้านบนหลัง Operator Logo8. จากนั้นใช้ Browser เปิดไปยังหน้า login.psu.ac.th และทำการ Login ด้วย PSU  Passport  เพื่อออกสู่ Internet ต่อไปครับ

  

Last Updated on Friday, 22 July 2011 15:33
 


Page 120 of 128
  Home