ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่นักศึกษา ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 22 September 2017 10:43

          เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” โดยมีคุณจตุพร ชูช่วย, คุณทิชาลักษณ์ โชติแก้ว, คุณขนกกุล แซ่โค้ว, คุณปานชนก จิตชาญวิชัย, คุณณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์, คุณเนาวรัตน์ ทองไทย และคุณพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

         สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยฯ และบริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีให้แก่นักศึกษา ได้แก่
* การใช้งานระบบ PSU Passport สำหรับเป็นกุญแจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
* การใช้บริการ PSU Student E-mail (Office 365, Google)
* การใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
* การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
* การใช้บริการระบบสารสนเทศนักศึกษา
* การใช้บริการอบรมคอมพิวเตอร์
* การใช้บริการศูนย์ทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
* การใช้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
* การใช้บริการ IT Service
* การใช้บริการ Help Desk

ccpsu it30310860

Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:45
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 11 September 2017 17:10

ccpsu110960

Last Updated on Monday, 11 September 2017 17:11
 
More Articles...


Page 11 of 128
  Home