ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 03 November 2017 11:17

       เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)) ได้มาตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO9001:2008) โดยขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง ได้แก่ การให้บริการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสาร บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Proficiency) และบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งการตรวจติดตามครั้งนี้ได้มีคุณคณิน บุญส่ง และคุณศิริวรรณ ตีรณเสถียรพันธ์ เป็นผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อตรวจติดตามผลการรับรองมาตรฐานฯ ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรองหรือไม่ รวมถึงเพื่อตรวจประเมินตามแนวทางการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรองจาก ISO9001:2008 สู่ ISO9001:2015 ซึ่งประเด็นในการตรวจสอบจะมุ่งเน้นที่ประสิทธิผล การนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในบริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

ccpsu masci 311060

Last Updated on Friday, 03 November 2017 11:18
 
บริการ PSU VPN โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 02 November 2017 10:02

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครื่องผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น เชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆ ในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทำภารกิจใดๆ
        2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น 

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ
        1. แบบ SSL VPN
        2. แบบ L2TP/IPSec VPN
        แต่สนับสนุนให้ใช้งาน SSL VPN มากกว่า L2TP/IPSec เนื่องจาก SSL VPN เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และมีปัญหาในการใช้งานน้อยกว่า L2TP/IPSec VPN

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้
        1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
        2. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ยังทำงานอยู่ (ยังไม่เกษียณ หรือไม่ออกจากงาน)
        3. บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี 

อ่านรายละเอียดข้อมูลและวิธีการติดตั้ง PSU VPN ได้ที่เว็บไซต์ http://netserv.cc.psu.ac.th (เลือกหัวข้อ PSU VPN)
หรือนำอุปกรณ์มาติดตั้ง
PSU VPN ได้ฟรีที่จุดบริการ Help Desk ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในวันและเวลาราชการ 

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 10:13
 
More Articles...


Page 7 of 132
  Home