ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)ตรวจประเมินศูนย์คอมฯ ม.อ.เพื่อต่ออายุการรับรองระบบISO9001:2008

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)ตรวจประเมินศูนย์คอมฯ ม.อ.เพื่อต่ออายุการรับรองระบบISO9001:2008 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 20 September 2016 14:52

1 2Sep59MASCI

         เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เข้าตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ยื่นคำขอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)  ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2554 (ISO9001:2008)  ซึ่งขอบข่ายการรับรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 6 บริการ ได้แก่  1) การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสาร 3) บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  4) บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  5) บริการทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Proficiency Test) และ 6) บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

        สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้มีคุณเขมชาติ  หวังกิจจามร และคุณศิริวรรณ  ตีรณเสถียรพันธ์  เป็นผู้ตรวจประเมิน  ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง และประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการเพื่อทำให้มั่นใจว่าศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดลูกค้า รวมถึงตรวจสอบว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและมีการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 
  Home CC News สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)ตรวจประเมินศูนย์คอมฯ ม.อ.เพื่อต่ออายุการรับรองระบบISO9001:2008