ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News รอบรู้ IT ม.อ. : เลือกซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มี WiFi 802.11 agn เท่านั้น

รอบรู้ IT ม.อ. : เลือกซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มี WiFi 802.11 agn เท่านั้น PDF Print E-mail
Most Hit
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Wednesday, 16 June 2010 15:10

 

ข้อมูล : สงกรานต์ มุณีแนม
http://share.psu.ac.th/blog/network/16287  

 

 

 

 

 

 

    

          

ในปีงบประมาณ  2553  นี้  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการปรับปรุงบริการเครือข่ายไร้สาย  PSU  WiFi  ในทุกๆ วิทยาเขต  ซึ่งในพื้นที่  PSU  WiFi  ทุกวิทยาเขตได้ให้บริการด้วยอุปกรณ์ยี่ห้อ  Trapeze  ซึ่งเป็นแบบ  Central  Controller  ย่านความถี่  2.4  GHz  ความเร็ว  54  Mbps  อายุการใช้งานกว่า  4  ปี  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549)  แต่ระบบเครือข่ายไร้สายที่ย่านความถี่  2.4  GHz นี้  มีเพียง 3 ช่องความถี่ที่ใช้งานได้โดยไม่รบกวนกัน  แต่มีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนจากเตาไมโครเวฟ  จากเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย  จาก  Access  Point  ที่ติดตั้งใช้งานขึ้นเอง  และจากผู้ใช้ที่มีความนิยมใช้งานมากขึ้น  รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลความคมชัดสูงในปีการศึกษา 2553  ระบบถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายที่รับชมด้วยภาพที่ชัดเจนและมีความคมชัดสูง  สำหรับเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน IPv6  และเพื่อมุ่งไปสู่การศึกษาแบบ e – University  ซึ่งผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดบทเรียน  หรือไฟล์การเรียนขนาดใหญ่ได้ในเวลาที่ไม่นานนัก  พร้อมๆ กับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ที่มีนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว ม.อ.  ในทุกๆ วิทยาเขต  ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook  ที่พร้อมใช้เครือข่ายไร้สายที่มากขึ้น


อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบ Trapeze

 

      

จากเหตุผลข้างต้น  รวมทั้งเทคโนโลยีด้านเครือข่ายไร้สายที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ. 2552  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จึงได้เริ่มต้นทดสอบระบบเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูงแบบ  WiFi  Array  (บริการเครือข่ายไร้สายที่มีเสถียรภาพและรองรับผู้ใช้จำนวนมาก)  และได้ติดตั้ง  Xirrus  WiFi  Array  ย่านความถี่  2.4 GHz  และ  5 GHz  มีความเร็ว  130  Mbps  ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานทั้ง 3 ชั้นในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  ซึ่งตั้งใจให้เป็นต้นแบบของ  PSU  WiFi 2.0  แก่ชาว ม.อ.  โดยมีย่านความถี่ที่ 5 GHz  มีช่องความถี่ใช้งานได้มากถึง  20  ช่องทางที่ไม่รบกวนกัน  และได้ผ่านการรองรับนักศึกษาที่มารอลงทะเทียนเรียนออนไลน์พร้อมๆ กันกว่า  100  คน    ห้องโถงชั้น 1  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว

 

                

             

            

เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย  PSU  WiFi  ได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  ในการดำเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เลือกติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูงแบบ  Xirrus  WiFi  Array  ในราคาที่สูง  แต่ก็เพื่อให้รองรับการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่มีมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น  แทนการเลือกติดตั้งระบบแบบ  Central  Controller  ในราคาที่ต่ำกว่า

โดยเป้าหมายการติดตั้งจะเลือกติดตั้ง    จุดที่เห็นว่ามีที่นั่งทำงานให้นักศึกษาได้จำนวนมากๆ  เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยความเร็วสูง  แทนที่จะติดตั้งแบบกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไป  และการติดตั้งแบบ  Xirrus  WiFi  Array  นี้  เมื่อไปติดตั้งแทนแบบ  Trapeze  ในจุดที่นักศึกษาใช้งานหนาแน่นแล้ว  Trapeze  ที่ปลดออกจะนำไปติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ  ที่มีผู้ใช้น้อยกว่าได้

 


อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
แบบ Xirrus WiFi Array

               

ดังนั้น  ผู้ใช้  ผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร ม.อ.  ที่ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook  เครื่องใหม่  ขอให้ท่านเลือกซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook  ที่มี  WiFi  802.11 agn  เท่านั้น   เพื่อให้รองรับกับระบบเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูงแบบ  Xirrus  WiFi  Array  ทั้ง  2.4  GHz  และ  5  GHz  ที่มีความเร็ว  130  Mbps  ได้

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อเป็นข้อมูลทบทวนเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  และเพื่อแนะนำในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์  Notebook  ที่มี  WiFi  802.11 agn  ไปยังผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย  PSU  WiFi

 

หมายเหตุ :  ความเร็วที่ผู้ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแสดง  54  Mbps  และ  130  Mbps  เป็นตัวเลขที่ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์  ในการใช้งานจริงจะใช้งานได้ตัวเลขที่ต่ำกว่า  เนื่องจากหลายๆ สาเหตุ  เช่น  การถูกรบกวนสัญญาณ  ความแรงของสัญญาณลดลง  เนื่องจากระยะทางที่ไกลจาก  Access  Point  และสิ่งกีดขวางจ่างๆ 

 

เพื่อการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ได้เต็มประสิทธิภาพ
เลือกซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook  ที่มี  WiFi 802.11 agn เท่านั้น

Last Updated on Tuesday, 22 June 2010 16:18
 
  Home CC News รอบรู้ IT ม.อ. : เลือกซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มี WiFi 802.11 agn เท่านั้น