ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ทีม ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ

ทีม ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 12 July 2017 15:30

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ทีมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ครั้งที่ 9 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั่วประเทศที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และแจ้งความต้องการเพิ่มเติม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน

สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้มีวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ คือ ทีม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ

ccpr alist9

Last Updated on Wednesday, 12 July 2017 17:03
 
  Home CC News ทีม ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของระบบ