ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.13 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด 2.13 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา PDF Print E-mail
Popular
Written by ccpr   
Friday, 25 June 2010 16:27

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 

  

ผลการดำเนินงาน

 

ค่าน้ำหนัก แผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน

2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน

3 20 18 343 19.87 >20 20 <20 3 1 1 5

 

Last Updated on Monday, 28 June 2010 12:54
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.13 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา