ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.12 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัด 2.12 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ PDF Print E-mail
Popular
Written by ccpr   
Wednesday, 23 June 2010 15:41


ภารกิจที่ 2
: ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานชื่อตัวชี้วัด 2.12 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 8 5 5 12 <8 8 >8 3 1 1 5

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้กำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นเพื่อวัดประสิทธิผลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวัดจากจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ เพื่อผลักดันให้ส่งมอบงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ที่  4 โครงการ  ในปี 2550 และ 2551 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ  5 โครงการ
ปี 2552  ตั้ง
เป้าหมาย
จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ 8 โครงการ ผลดำเนินงานทำได้ 12 โครงการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่
SBO III
ระบบบร ิหารจัดการฝึกอบรม
ระบบจัดการหอพักนักศึกษาส่วนกำหนดสิทธิ์
ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน
ระบบ KPI
ระบบจัดการบัณฑิตศึกษา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบการเงิน
ระบบกรอกบันทึกผลงาน
ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สูงกว่าเป้าหมาย 4 โครงการ เนื่องจากทางกลุ่มงานได้มีการแบ่งระบบที่พัฒนาเป็นระบบย่อย ๆ เพื่อให้มีช่วงพัฒนาที่สั้นลงและง่ายต่อการควบคุมและติดตาม
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 2.12 เท่ากับ 5  คะแนน

 

Last Updated on Monday, 28 June 2010 12:46
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.12 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ