ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.11 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด 2.11 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Wednesday, 23 June 2010 14:29

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน

 


ชื่อตัวชี้วัด 2.11 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 0.15 0.11 0.06 1.16 <0.15 0.15 >0.15 3 1 0 4

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้กำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นเพื่อวัดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของบริการด้านระบบสารสนเทศ โดยวัดจากสัดส่วนของจำนวนปัญหาที่ถูกแก้ กับจำนวนชั่วโมงการทำงานของบุคลกรงานบริการลูกค้าระบบสารสนเทศ  โดยตั้งเป้าไว้ที่ 0.10  กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ในปี 2551 สามารถดำเนินการได้ เฉลี่ย 0.06 ทั้งนี้ในปี 2551 ได้นับชั่วโมงการทำงานของบุคลากรที่ดูแลด้าน application service เป็นบุคลากรงานบริการระบบสารสนเทศด้วย
ปี 2552 ตั้ง เป้าหมาย 0.15 เรื่องต่อ man-hour ผลการดำเนินงานทำได้ 0.16 เรื่องต่อ man-hour ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทั้ง 4 ระบบหลัก มีความชำนาญในระบบที่รับผิดชอบทำให้ใช้เวลาน้อยลงและแก้ไขปัญหาได้เพิ่มขึ้น

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 2.11 เท่ากับ  4 คะแนน

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 15:40
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.11 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา