ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.10 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หริอบริการรูปแบบใหม่รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์

ตัวชี้วัด 2.10 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หริอบริการรูปแบบใหม่รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Wednesday, 23 June 2010 12:56

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน

 


ชื่อตัวชี้วัด 2.10 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หริอบริการรูปแบบใหม่รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์

 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 4 - - 7 <4 4 >4 1 0 0 1

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์ เป้าหมาย 4 บริการ
ต่อปี ผลการดำเนินงานทำได้ 7 บริการต่อปี ได้แก่ โครงการสัมมนา ALIST user conference   บริการดูแลเครือข่ายหอพักนักศึกษา  โครงการสัญจรหอพัก 2 ครั้ง โครงการสัญจรกองการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน
รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 2.10 เท่ากับ 5  คะแนน

 

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 15:23
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.10 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หริอบริการรูปแบบใหม่รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์