ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวบ่งชี้ 2.9 จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ฯ

ตัวบ่งชี้ 2.9 จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ฯ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Wednesday, 23 June 2010 12:52

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.9  จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ฯ

 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 3180 - - 3055 <3180 3180 >3180 1 0 0 1

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

 

จำนวนผู้รับบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (เฉพาะลูกค้าอบรม) เป้าหมาย 3,180 คนต่อปี

ผลการดำเนินงานทำได้ 3,055 คน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มลุกค้าเชิงธุรกิจและโครงการ Computer Literacy ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย   แต่กลุ่มลูกค้าที่ไม่เก็บค่าบริการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการฝึกอบรมแบบให้เปล่า ดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 1 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้  2.9 เท่ากับ  1  คะแนน

 เอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 14:41
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวบ่งชี้ 2.9 จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ฯ