ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.8 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด

ตัวชี้วัด 2.8 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Wednesday, 23 June 2010 12:49

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.8  จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ทันตามกำหนด


 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 40 - 28.57 37.50 >40 40 <40 3 1 0 4

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

 

บริการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างการทำงานให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น ปัญหาที่เกิดมาตลอดของบริการนี้คือการดำเนินการได้ล่าช้ากว่ากำหนด จึงได้ตั้งตัวชี้วัดนี้ขึ้นเพื่อติดตามป้องกันปัญหาเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น ตัววัดนี้มีการติดตามปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดเกณฑ์ว่าจะส่งงานล่าช้าไม่เกิน 2 โครงการ สิ้นปีสรุปได้ ว่ามี 2โครงการที่ส่งช้ากว่าแผน คือระบบทะเบียนและระบบห้องสมุด โครงการที่แล้วเสร็จทันตามกำหนด 5 โครงการ คิดเป็น 28.57

ปี 2552 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด เป้าหมายไม่เกิน 40 % ต่อ 6 เดือน ผลการดำเนินงานทำได้ 37.50%  ซึ่งทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 12 โครงการ และมีจำนวนที่ส่งมอบได้ช้ากว่าแผนจำนวน 5โครงการ  ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจาก การแจ้งความต้องการของผู้ใช้บริการที่ไม่ครบถ้วนและต้องการปรับเพิ่ม  การนัดหมาย การประสานงานกับผู้ใช้บริการ ซึ่งขาดการวางแผนที่ดีทำให้ต้องเลื่อนนัดหมาย การที่ต้องรับงานอื่นที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เช่น ต้องออกไปติดต่อและติดตั้งระบบให้ลูกค้านอกสถานที่

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 0 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 2.8 เท่ากับ 4 คะแนน


เอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI  จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2552

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 13:24
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.8 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด