ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.6 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์

ตัวชี้วัด 2.6 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Saturday, 19 June 2010 16:25

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.6     ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์


 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 360 128 814 101.75 >360 360 <360 3 1 1 5

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการจัดการ ติดตั้ง ดูแลระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดเรื่องลดระยะเวลาเสีย โดยกรอบในการเก็บและคำนวณตัวชี้วัดนี้คือ ระยะเวลาเสียที่ตู้สาขาไม่ทำงานเฉพาะในช่วงเวลาราชการ  กำหนดเป้าหมายไว้ว่าระยะเวลาเสียต้องไม่เกิน 360 นาที โดย ในปี 2549 ระยะเวลาเสีย 1379 นาที  ปี 2550 จากการควบคุมและเก็บข้อมูลสามารถดำเนินการเฉลี่ย 128 และในปี 2551 ระยะเวลาเสีย เฉลี่ย  814 นาที เนื่องจาก  มีเหตุให้หยุดชะงักในการบริการ 2 ครั้งคือในเดือนกรกฎาคม  มีระยะเวลาเสีย มาก  คือเดือนพฤษภาคม 3,785 นาที มีปัญหาเรื่องกองอาคารขุดดินเปลี่ยนท่อปะปาไปตัดเอาสายเคเบิลทำให้ใช้ระบบโทรศัพท์ไม่ได้ เดือน กรกฎาคม 1,920 นาที  ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฟิวขาด 2 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2,190 นาที เนื่องจากฟ้าผ่าหน้าคณะ อุตสาหกรรมเกษตร

ปี 2552  เป้าหมายไม่เกิน 360 นาทีต่อเดือน ผลการดำเนินงานทำได้เฉลี่ย 101.75 นาทีต่อเดือน เนื่องจากการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เรียกเก็บเงินรายได้ค่าบำรุงโทรศัพท์ทำให้สามารถนำเงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบโทรศัพท์ได้คล่องตัวมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็มีความชำนาญงานมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาเสียลดลง

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้  2.6 เท่ากับ  5  คะแนนเอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI  ลดเวลาเสียระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2552icon itbsc2.4 (58.81 kB 2010-06-19 15:17:01)

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 10:52
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.6 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์