ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย

ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Saturday, 19 June 2010 16:23

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.5  จำนวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย


ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 1.67 2 2.33 1.58 >1.67 1.67 <1.67 3 1 1 5

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ภารกิจสำคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือการให้บริการ และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ สามารถให้บริการได้โดยไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้กระทบกับพันธ์กิจอื่นๆ หรือเกิดความเสียหาย กับผู้ใช้บริการ  และถือเป็นตัวชี้วัดที่ทำขึ้นในมิติด้านลูกค้า เพื่อการให้บริการที่สม่ำเสมอและรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับวางแผนจัดการและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น จึงกำหนดเป้าหมายเรื่องจำนวนครั้งของปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย  โดยกำหนดให้เก็บข้อมูล เป็นรายเดือน

ในปี 2551 ตั้งเป้าหมายปีละไม่เกิน 24 ครั้ง เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง   รายงานข้อมูลรายเดือน เมื่อครบปีพบว่า มีเหตุเสีย 28 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในเดือน กันยายน เนื่องจาก อุปกรณ์ไม่ทำงาน คาดว่าน่าจะเกิดจากไวรัสระบาด ทำให้ช่องทางการส่งข้อมูลถูกใช้งานมากเกินไป

ในปี 2552   เป้าหมายไม่เกิน 1.67 ครั้งต่อเดือน ผลการดำเนินงานทำได้เฉลี่ย 1.58 ครั้งต่อเดือน จากการเฝ้าระวังระบบ การปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ และการขยายช่องทางสื่อสารข้อมูล ทำให้ปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่ายในภาพรวมลดลง

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้  2.5 เท่ากับ  5  คะแนนเอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI  จำนวนครั้งเหตุเสียระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2552icon itbsc2.5 (59.37 kB 2010-06-19 16:39:44)

 

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 10:42
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย