ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบ

ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Saturday, 19 June 2010 16:14

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.4     ลดระยะเวลาเสียของระบบ


 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 20 18 343 19.87 >20 20 <20 3 1 1 5

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ภารกิจสำคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ คือการให้บริการ และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ สามารถให้บริการได้โดยไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้กระทบกับพันธ์กิจอื่นๆ หรือเกิดความเสียหาย กับผู้ใช้บริการ จึงกำหนดเป้าหมายเรื่องระยะเวลาเสียของระบบเครือข่าย

ในปี 2551 กำหนดไว้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30 นาที รายงานข้อมูลรายเดือน เมื่อครบปีพบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาเสียอยู่ที่ 343 นาที เนื่องจากมีปัญหาเสถียรภาพการให้บริการ PSU WiFi และปัญหาระบบไฟฟ้า

ในปี 2552 กำหนดเป้าหมายไม่เกิน 20 นาทีต่อเดือน ผลการดำเนินงานทำได้เฉลี่ย 19.87 นาทีต่อเดือน  ระยะเวลาเสียของระบบเครือข่ายโดยเฉลี่ยลดลงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากทางกลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสารได้มีการเฝ้าระวังการให้บริการ และได้ปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม ทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

 

รวมคะแนนตัวบ่งชี้  2.4 เท่ากับ  5  คะแนนเอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI  ลดเวลาเสียระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2552icon itbsc2.4 (58.81 kB 2010-06-19 15:17:01)

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 10:15
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบ